Algemene voorwaarden


OVEREENKOMST:

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat HANS CLASSIC CARS de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van uw aanvraag een aanvang heeft genomen.
 2. De huurder verklaart door ondertekening van het huurcontract de daarin omschreven zaken met bijbehorende accessoires van HANS CLASSIC CARS in goede staat heeft ontvangen.

BETALING:

 1. Eén week voor aanvang van uw evenement dient het factuurbedrag inclusief de borgsom, op onze Raborekening 394858654 t.n.v. Classic Car Eemnes te zijnbijgeschreven.
 2. Indien geen schades zijn ontstaan, zal de borgsom na het evenement worden teruggestort.c. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen één week na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan HANS CLASSIC CARS te worden medegedeeld.

ANNULERING:

 1. Indien huurder jegens HANS CLASSIC CARS te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen( waarbij niet prompte betaling van het eerdereverval termijn op het overeengekomen tijdstip een dergelijke aanleiding zal vormen), is HANS CLASSIC CARS bevoegd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de huurder op te schorten en slechts voort te zetten tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling in dat geval zal de huurder niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderdb. Bij annulering door de huurder zijn alle door HANS CLASSIC CARS ter zake van de overeenkomst gemaakte kosten alsmede de gederfdewinst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door HANS CLASSIC CARS tengevolge van de door de annulering geleden schade.

ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR HUURDER:

Indien u HANS CLASSIC CARS de opdracht verleent en op een later tijdstip uw opdracht wilt annuleren, dan gelden de volgende betalingspercentages Indien u 4 weken voor overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 25 % van het overeengekomen totaal bedrag (inclusief BTW) Indien u 3 weken voor overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 50 % van het overeengekomen totaalbedrag (inclusief BTW)Indien u 2 weken voor overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 62,50 % van het overeengekomen totaalbedrag (inclusief BTW) Indien u 1 week voor overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 75 % van het overeengekomen totaalbedrag (inclusief BTW)Indien u een aantal dagen voor overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 100 % van het overeengekomen totaalbedrag (inclusief BTW) Indien van toepassing: Het is van uiterst belang dat u tijdig uw annulering doorgeeft, minimaal 1 week tot maximaal 4 weken van tevoren.

ONTBINDING:

Indien de huurder jegens HANS CLASSIC CARS tekortschiet in de nakoming van één zijner verbintenissen(waaronder het niet voldoen aan zijn betalingsverplichting), dan wel, indien hij/zij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn/haar bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Voorzieningen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, is HANS CLASSIC CARS bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan HANS CLASSIC CARS verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten. In deze gevallen is iedere vordering op huurder direct geheel opeisbaar. In alle gevallen waarin de huurder er ook overigens serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens HANS CLASSIC CARS niet te kunnen nakomen, is hij/zij verplicht HANS CLASSIC CARS daarvan terstond op de hoogte te stellen.

LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO:

 1. Overeengekomen leveringstermijnen of termijnen waarbinnen HANS CLASSIC CARS de zaken bezorgt of ter beschikking stelt, gelden niet als fataletermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige ter beschikking stelling of levering is HANS CLASSIC CARS eerst ingebrekestelling in verzuim.
 2. Tenzij in een offerte/opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, vindt de levering/ter beschikkingstelling plaats op het adres van de bruiloft/evenement Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken door HANS CLASSIC CARS ter beschikking worden gesteld. Opslag na levering bij meerdaagse verhuur geschiedt voor rekening en risico van de huurder.
 3. Het risico gaat over op de huurder op het moment van aflevering! Ter beschikkingstelling bij zelf sturen, dit is niet van toepassing als het vervoermiddel wordt geleverd met chauffeur.

GARANTIE:

Onder de voorwaarden als omschreven in deze huurovereenkomsten, garandeert HANS CLASSIC CARS, bij gebruik en onderhoud volgens de door HANS CLASSIC CARS verstrekte voorschriften, de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van HANS CLASSIC CARS jegens laatstgenoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek ontstaan is als gevolg van fouten in de constructie of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.HANS CLASSIC CARS zal bij het niet functioneren van voertuigen -daaronder begrepen het onderweg uitvallen van het gehuurde voertuig voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, zo spoedig mogelijk een vervangend voertuig leveren.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING:

 1. HANS CLASSIC CARS is jegens de huurder of derden slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van haarvoortvloeiende verplichting, voor zover deze schade door de door HANS CLASSIC CARS afgesloten en in de branche gebruikelijke verzekering wordt gedekt -dan wel, voor zover de schade niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag.
 2. HANS CLASSIC CARS is niet aansprakelijk jegens de huurder of derden voor schade veroorzaakt door opzet, (grove) schuld of nalatigheid vanondergeschikte of van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan. Ook is HANS CLASSIC CARS niet aansprakelijk jegens de huurder of derden voor schade veroorzaakt door de door HANS CLASSIC CARS (een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij HANS CLASSIC CARS legt) gebruikte hulp of vervoermiddelen behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HANS CLASSIC CARS.

OVERMACHT:

Omstandigheden buiten de wil en toedoen van HANS CLASSIC CARS, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd geldt als overmacht. In geval van overmacht heeft HANS CLASSIC CARS het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat HANS CLASSIC CARS tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Onder overmacht wordt mede begrepen het uitvallen van het gehuurde voertuig.

GESCHILLEN:

 1. Op alle overeenkomsten van HANS CLASSIC CARS is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van HANS CLASSIC CARS, dan wel, ter keuze van HANS CLASSIC CARS, van de plaats van vestiging van de huurder.

© Hans Classic Cars | Webdesign door BlueBird Media | Privacy beleid | Cookie beleid | BTW Nummer: NL001260591B68 Algemene voorwaarden